Vadodara GRD Recruitment 2022

Vadodara GRD Recruitment 2022

Vadodara GRD Recruitment 2022 Vadodara GRD Recruitment 2022 : નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો એક સરસ મજાની ગુજરાત ગ્રામીણ રક્ષક દળ માં વડોદરા ખાતે ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે જે વડોદરા ગ્રામીણ રક્ષક દળ નોકરીના સમાચાર મુજબ પુરૂષ અને સ્ત્રી ઉમેદવારોની કુલ 200 જગ્યાઓ ખાલી છે. તેથી જે ઉમેદવાર પાત્રતા ધરાવતા 5 દિવસમાં વડોદરામાં આ GRD … Read more